Sekcie a komisie

Sekcia medziplanetárnej hmoty

Predseda: RNDr. Daniel Očenáš (dano.ocenas@gmail.com)

Tajomník: RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Člen: RNDr. Miroslav Znášik

 

Sekcia zákrytov a zatmení

Predseda: Mgr. Stanislav Kaniansky (sky@planetarium.sk)

Tajomník: Ing. Jaroslav Gerboš

Členovia: Mgr. Peter Zimnikoval, Matej Korec

 

Slnečná sekcia

Predseda: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc. (dorotovic@suh.sk)

Členovia: Mgr. Peter Ivan, RNDr. Vladimír Karlovský, RNDr. Pavol Rapavý

 

Stelárna sekcia

Predseda: RNDr. Ladislav Hric, CSc. (hric@ta3.sk)

Tajomník: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Členovia: RNDr. Zdeněk Komárek, Mgr. Emil Kundra, PhD.

 

Sekcia astronomickej fotografie

Predseda: Ing. Peter Delinčák (pdlink@szm.sk)

 

Sekcia ochrany pred svetelným znečistením

Predseda: RNDr. Peter Begeni (begi@begi.sk)

Tajomník: RNDr. Pavol Rapavý

Členovia: Bc. Jaroslav Merc,  Ján Haluška

 

Sekcia histórie astronómie

Predseda: Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. (stan.sisulak@gmail.com)

 

Pedagogická komisia

Predseda: RNDr. Leonard Kornoš, PhD. (kornos@fmph.uniba.sk)

Tajomník: RNDr. Katarína Maštenová (km@astroportal.sk)

Člen: RNDr. Daniela Rapavá

 

Terminologická komisia

Predseda: RNDr. Eduard Pittich, DrSc. (astropit@savba.sk)

Členovia: RNDr. Štefan Gajdoš, PhD., RNDr. Mária Hajduková ml., PhD., Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., RNDr. Drahomír Chochol, DrSc., RNDr. Július Koza, PhD., PaedDr. Matej Považaj, CSc. - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV