Csereho cena SAS pri SAV za populárno-vedeckú činnosť člena Spoločnosti

SAS pri SAV si uvedomuje dôležitosť popularizácie vedy a techniky pre napredovanie a pokrok našej spoločnosti. Prostredníctvom tejto ceny chce povzbudiť predovšetkým mladých členov SAS pri SAV, aby sa venovali aj tejto činnosti a týmto spôsobom prilákali ďalších mladých ľudí k štúdiu vedy a techniky. V roku 2017 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Dr. Elemíra Csereho (16. 1. 1917 – 29. 10. 1992), významného popularizátora astronómie a zakladateľa hvezdárne v Hlohovci a v súvislosti s týmto výročím HV SAS pri SAV v r. 2016 rozhodol, že Cena SAS pri SAV za najlepšiu populárno-vedeckú činnosť sa bude od roku 2018 oficiálne nazývať „Csereho cena Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV“.

Štatút

Laureáti:

2016 – Bc. Jaroslav Merc

Bc. Jaroslav Merc je študentom odboru Astronómia a astrofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V odbornej oblasti sa venuje štúdiu aktivity symbiotických premenných hviezd. Bc. Jaroslav Merc bol ocenený za jeho mimoriadne bohatú popularizačnú činnosť: v rámci projektu „S ďalekohľadom na cestách“ predniesol desiatky popularizačných prednášok pre mladých ľudí v mestách a dedinách po celom východnom Slovensku, je hlavných koordinátorom medzinárodných popularizačných podujatí „Hodina Zeme“ a „Globe at Night“ na Slovensku, sprevádza návštevníkov vedecko-technického centra SteelPark a hvezdárne a planetária Centra voľného času v Košiciach, venuje sa organizovaniu astronomických popularizačných prednášok a pozorovaní pre širokú verejnosť.

Čítaj viac

2017 – RNDr. Peter Begeni

RNDr. Peter Begeni je veľmi aktívnym popularizátorom astronómie, neochvejným bojovníkom proti svetelnému znečisteniu a iniciátorom zakladania parkov tmavej oblohy. V rámci svojich aktivít napísal aj 4 knihy, z ktorých najobsiahlejšia je: „Astronomické oko“.

Čítaj viac

Air Jordan XIII Melo PE